Kandydat do Rady Miejskiej – Okręg nr 1

Michał Pyrek

Michał Pyrek – mam 41 lat i urodziłem się we Wrocławiu, a w Szklarskiej Porębie mieszkam na stałe od 2013 r. Pracuję w szpitalu „Izer-Med” na oddziale chemioterapii. W szpitalu założyłem wraz z innymi pracownikami Stowarzyszenie Edukacyjno-Prozdrowotne „ANASA”, dzięki któremu prowadzę akcję informacyjną o zagrożeniu promieniowaniem jonizującym w Sudetach (m.in. Piknik Radonowy w 2016 r.), pozyskuję środki zewnętrzne na akcje porządkowe (m.in. sprzątanie rzeki Kamiennej na odcinku Szklarskiej Poręby w 2017 r.) i edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży naszego miasta (fb: Karkonoska_Grupa_Prozdrowotna_Anasa). Z wykształcenia jestem doktorem socjologii, przez lata zajmującym się problematyką społeczną i miejską. Prowadziłem zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim i Wyższej Szkole „Collegium Humanitatis” w Świdnicy, gdzie pełniłem również funkcję dziekana. Moją pasją są piesze i rowerowe wycieczki górskie, historia społeczna, gotowanie (codzienne, a nie od święta) i szereg zagadnień, na które składa się ludzkie życie. Mam wspaniałą partnerkę Justynę, z którą mamy dwójkę dzieci: Olgę i Witka, które właśnie poszły do pierwszej klasy J
W Radzie Miejskiej zajmę się opieką społecznej i zdrowotną, ochroną środowiska oraz edukacją mieszkańców; będę przeciwdziałać tworzeniu wyłączonych enklaw w przestrzeni i powstawaniu budynków obcych tradycji kulturowej regionu dążąc do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społecznego miasta.
Kandydując ze Szklarskiej Poręby Dolnej pragnę:
– działać na rzecz rewitalizacji zabytkowych budynków, wspierać mieszkańców przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych na termomodernizację, w ramach której można jednocześnie poprawić estetykę,
– wspierać plany remontowe dróg z uwzględnieniem przestrzeni dla pieszych,
– włączać mieszkańców Dolnej do aktywnego życia w mieście przez utworzenie przy UM Panelu Obywatelskiego, gdzie mieszkańcy będą mogli współdecydować o istotnych dla nich i ich dzielnicy sprawach,
– ograniczyć możliwość budownictwa apartamentowego przez przygotowanie projektu Parku Kulturowego obejmującego Dolną,
– silniejszego powiązania Dolnej z resztą miasta przez nacisk na utworzenie wydajnego transportu publicznego,
– myśląc o ludziach w podeszłym wieku i przewlekle chorych, objąć potrzebujących systemem opieki środowiskowej, w ramach którego placówki prowadzące działalność pomocową i zdrowotną będą zawiadamiały te osoby o badaniach kontrolnych, niosły pomoc instytucjonalną w rozwiązywaniu problemów bytowych i zdrowotnych w przyjazny, dostępny i dyskretny sposób,
– myśląc o ludziach młodych, lobbować za zgłoszeniem miasta do programu budowy mieszkań dostępnych „Mieszkanie+”, organizować sieć opieki nad dziećmi rodziców długo pracujących.
Jestem otwarty na wszelkie problemy zgłaszane przez mieszkańców Dolnej i te możliwe do załatwienia na pewno uwzględnię w swoim programie i działaniu, jako przyszły Radny.
W skali całej Szklarskie Poręby zamierzam pracować nad:
– wprowadzeniem programu „Dobre Praktyki Edukacyjne” i przy współpracy z dyrektorami szkół, kuratorium i MOKSiAL-em doprowadzić do rozszerzenia oferty edukacyjnej o warsztaty ekologiczne, antropologiczne oraz z zakresu historii miasta i regionu;
– inwentaryzacją potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Szklarskiej Poręby; przeciwdziałaniem złym warunkom mieszkaniowym poprzez przystąpienie do programu budowania dostępnych mieszkań „Mieszkanie +” i remonty zasobu komunalnego miasta;
– wprowadzeniem programu termomodernizacyjnego, który poprawi warunki mieszkaniowe, ograniczy emisję i poprawi estetykę miasta;
– organizacją opieki środowiskowej dla osób starszych i przewlekle chorych przy istniejącym w Szklarskiej Porębie zapleczu instytucjonalnym (POZ, Szpital „Izer-Med”, MOPS, szkoły, Policja i Straż Miejska, wolontariat); opierać się ona będzie na bezpośrednim i pośrednim (np. telefonicznym) kontakcie pracowników w/w instytucji ze zgłoszonymi osobami w potrzebie (sami mogą się zarejestrować, lub ich najbliżsi) i pomocy w załatwianiu różnych spraw socjalno-bytowych oraz zdrowotnych;
– inwentaryzacją potrzeb i organizacją świetlic środowiskowych w poszczególnych dzielnicach Szklarskiej Poręby dla dzieci i młodzieży w godzinach pozalekcyjnych;
– poprawą istniejącego systemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola i szkoły;
– programem informowania o zagrożeniu promieniowaniem jonizującym i możliwych sposobach jego niwelowania w środowisku zamieszkania, głównie poprzez stworzenie poradnika remontowego oraz pozyskanie źródeł dla jego finansowania;
– zorganizowaniem sieci transportu publicznego, bezpłatnego dla mieszkańców powyżej 60 roku życia, która będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób o niskich dochodach i mało mobilnych;
– wprowadzeniem pojemników półpodziemnych w gniazdach zbiórki selektywnej odpadów i na ulicach miasta poprawiając estetykę miejsc składowania odpadów oraz zwiększając ich objętość przy możliwości rzadszego opróżniania (co obniży koszty wywozu odpadów) przy ograniczeniu przestrzeni zajętej przez pojemniki.
– promowaniem aktywności fizycznej, wprowadzając innowacyjne elementy krajobrazu miejskiego przez montaż w wybranych częściach miasta „elektro-zabawek” – wirników, kręciołków, rowerków stacjonarnych i in. urządzeń wytwarzających energię elektryczną w publicznej przestrzeni miasta, gdzie będzie można np. doładować telefon, tablet itp. lub rozświetlić przestrzeń w godzinach wieczornych i nocnych (Szklarska Poręba – miasto aktywności fizycznej, gdzie w niebanalny sposób myśli się o przestrzeni publicznej – mieszkańcach i turystach);
– reorganizacją funkcjonalno – przestrzenną PSZOK – poprzez budowę zadaszonej hali segregacji odpadów, w której będzie usytuowane Gminne Centrum Recyklingu (gdzie nie tylko się zbiera odpady, ale również można oddać rzeczy, które mogą się przydać innym, zorganizować warsztaty edukacyjne itp.);
– doprowadzeniem do spójności zapisów Regulaminu Porządkowego Gminy z rzeczywistością naszego miasta, w ten sposób chcę polepszenia działania Straży Miejskiej w egzekwowaniu prawa wobec podmiotów, które je łamią.
„Moją wiedzą i zaangażowaniem pragnę służyć mieszkańcom i Szklarskiej Porębie”

Napisz do mnie


*pola wymagane